Garantie

Garantie

Garantiebepaling Xaralyn | Clean Fire System

Advies: Bewaar de verpakking van uw elektrische of bio ethanol haard. Indien wij service moeten verlenen op dit apparaat zal deze naar ons toe gestuurd moeten worden, hiervoor is verpakkingsmateriaal nodig.

Onderstaand vindt u een beschrijving van de afhandeling van garantie aanvragen. Deze beschrijving doet niets af aan de wettelijke garantie waarop een consument recht heeft. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantietermijn
De garantie gaat in op het moment dat het product wordt geleverd aan de eerste eindgebruiker1). Hierbij geldt de datum op het aankoopbewijs als datum van levering. De garantietermijn is 24 maanden.

Soort garantie
Carry-in garantie. U stuurt het product zelf naar ons terug of u ontvangt hiervoor een retour label. Voor producten die niet door een pakketdienst worden geaccepteerd maken wij voor u een afspraak met een expediteur.

Omvang van de garantie
De garantie dekt gebreken veroorzaakt door fouten in de samenstelling van het product. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn uitgesloten van garantie.
Dekking volgens de garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de eindgebruiker aantoont dat enige gebreken, fouten of schade niet het directe of indirecte gevolg zijn van:

  1. foutieve installatie, d.w.z., installatie in afwijking van de installatie-instructies of (in afwezigheid van dergelijke instructies) in afwijking van deugdelijke vakbekwaamheid,
  2. gebruik van verkeerde of verouderde brandstof of verdampwater,
  3. foutief, onprofessioneel gebruik, onprofessioneel onderhoud of misbruik,
  4. gebruik van onverenigbare losse onderdelen of accessoires (bv. decoratiesets en glasplaten),
  5. transport, installatie of iedere andere vorm van  bewerking,
  6. product aanpassingen,
  7. andere gebreken, fouten of schade die niet het gevolg zijn van gebreken in het materiaal of de productie of van structurele fouten, welke voorgaande opsomming niet uitputtend is. 

Bovendien wordt dekking volgens de garantie gegeven op voorwaarde dat enige gebreken, fouten of schade niet het directe of indirecte gevolg zijn van verwaarlozing van de naleving van wettelijke vereisten voor regelmatige controle en onderhoud, nalatigheid in het onderhoud, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing - of dat enige gebreken, fouten of schade niet voorkomen hadden kunnen worden door onderhoud, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Aanspraak maken op garantie
Om deze garantie in te roepen dient de eindgebruiker binnen de garantietermijn3) een klacht in te dienen bij Xaralyn of bij de dealer bij wie het product is gekocht en bij voorkeur binnen twee maanden nadat de eindgebruiker het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De eindgebruiker kan via de website van Xaralyn een service formulier invullen met een beschrijving van de gebreken. De eindverbruiker dient alle velden van het service formulier zorgvuldig in te vullen alsmede het bewijs van aankoop mee te sturen.2) 

De eindgebruiker of dealer is verantwoordelijk voor het transport naar Xaralyn. Naar eigen inzicht zal Xaralyn ofwel het product repareren dan wel vervangen. 

Reparaties onder de garantie
Indien het product onder garantie gerepareerd, dan wel vervangen wordt zijn de kosten voor het transport terug naar de eindgebruiker of dealer voor Xaralyn.
Wanneer reparaties door Xaralyn worden uitgevoerd onder deze garantie, zal de resterende garantieperiode voor het product worden verlengd met de periode die is verstreken vanaf het moment dat de klacht is ingediend tot het moment dat de reparatie is afgerond.4)

Levering ter vervanging
Levering ter vervanging zal kosteloos plaatsvinden door het oude Xaralyn product te vervangen door een nieuw product van hetzelfde soort, type en kwaliteit. Indien ten tijde van het indienen van de klacht het product niet langer in productie is of niet in exact dezelfde versie wordt gemaakt (vorm, kleur, bedekking, afwerking etc.) is het Xaralyn toegestaan het Xaralyn product te vervangen door een vergelijkbaar product.5)

De eindgebruiker dient het product op te halen bij de Xaralyn dealer, tenzij anders is overeengekomen.

Reparatie in gevallen van niet-dekking van de garantie
Indien de claim van de eindgebruiker niet is gedekt door deze garantie dan draagt de eindgebruiker de kosten van vervoer van en naar het reparatiepunt of de reiskosten van de installateur van en naar de eindgebruiker. Aanvullend draagt de eindgebruiker alle kosten, waaronder kosten voor arbeid die zijn gemaakt door de installateur voor het onderzoeken van het product, alsook de kosten voor het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van het product.

Als, na geïnformeerd te zijn omtrent de niet- dekking van de garantie en de schatting van de prijs voor de reparatie buiten de garantie, de eindgebruiker de reparatie verricht wil hebben, zal de eindgebruiker in aanvulling daarop betalen voor enige gebruikte reserveonderdelen en voor de gemaakte arbeidskosten.


Klacht indienen
Vervelend dat u een klacht heeft maar we lossen deze graag op. Is het antwoord niet snel te vinden op onze website neem dan contact op met onze klantenservice.

Ben je niet tevreden met het antwoord, neem dan contact op met ons hoofd verkoop. Je kunt deze via onderstaand adres per post een brief sturen. Binnen 5 werkdagen mag je een antwoord verwachten.

Xaralyn B.V.
t.a.v. Hoofd verkoop
Vreekesweid 30
1721 PR Broek op Langedijk

Kan het hoofd verkoop niet naar tevredenheid helpen? Dan kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel. Je kunt je klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen via het Europees ODR Platform.Noten: aanvullende toelichting van de bovenstaande bepalingen

Noot 1:
Eindgebruiker” houdt in de natuurlijke of rechtspersoon die het product in eigendom heeft en het niet heeft verkregen met het oog op doorverkoop of installatie in bedrijfsmatige zin.

Noot 2:
Als de eindgebruiker niet in staat is het moment van levering te documenteren, behoudt Xaralyn zich het recht voor het begin van de garantie vast te stellen op basis van documentatie die de vermoedelijke productiedatum verschaft.

Noot 3:
De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de documentatie dat de garantieperiode niet verstreken is.

Noot 4:
Wanneer reparaties door Xaralyn worden uitgevoerd onder deze garantie, zal de resterende garantieperiode voor het product worden verlengd met de periode die is verstreken vanaf het moment dat de klacht is ingediend tot het moment dat de reparatie is afgerond.

Noot 5:
Voor reparaties na het verstrijken van de garantie periode geld een garantietermijn van 3 maanden.